Regulamin sklepu
 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Formy płatności

 5. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 8. Własność intelektualna

 9. Czas wykonywania zamówienia oraz czas dostawy

 10. Polityka prywatności I cookies

 11. Postanowienia końcowe.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. 1 Strona http://dresmodo.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

   1.2 Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://dresmodo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

   1.3 Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://dresmodo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

   1.4 Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://dresmodo.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

   1.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

   1. 5.1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

    1.5.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

    1.5.3 Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§2

DEFINICJE

  1. 1 FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://dresmodo.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

   2.2 REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

   2.3 USŁUGODAWCA – Renata Kaliściak wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Renata Kaliściak, adres siedziby: ul. Piękna 16, 05-530 Góra Kalwaria, adres do doręczeń: ul. Piękna 16, 05-530 Góra Kalwaria, NIP: 6851753837, REGON: 950416601, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: sklep@dresmodo.pl, tel. 514252505.

   2.4 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

   2.5 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

   2.6 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

 

§3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. 1 Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   3.1.1 korzystanie z Formularza Kontaktowego,

   3.1.2 korzystanie z Newslettera,

   3.1.3 korzystanie z Formularza reklamacji,

   3.1.4 korzystanie z Formularza zwrotów,

   3.1.5 korzystanie z funkcjonalności konta zarejestrowanego w sklepie,

   3.2 Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 

 

§4

DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI ORAZ PROWIZJE

4.1 Przedpłata na konto. Klient dokonuje płatności za zamówienie na rzecz firmy: DRESMODO, ul. Piękna 16, 05-530 Góra Kalwaria, nr rachunku bankowego do wpłat: 74 1600 1462 1816 7771 4000 0001 BgżBnpParibas, tytułem: zamówienie nr ...

4.2 Płatność za pobraniem. Klient dokonuje płatności za zamówienie przy odbiorze zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (kurier InPost, Paczkomaty InPost) lub innej według woli klienta po wcześniejszych ustaleniach.

4.3 Płatność PayPal. Klient dokonuje płatności za zamówienie za pośrednictwem systemu szybkich płatności internetowych systemu PayPal – wymagane konto w systemie PayPal.

 

§5

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

5.1 Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

5.2 Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

5.2.1 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

5.2.2 umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

5.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

5.3.1 komputer z dostępem do Internetu,

5.3.2 dostęp do poczty elektronicznej,

5.3.3 przeglądarka internetowa,

5.3.4 włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5.4 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.5 Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

5.6 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.§6

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

6.1 Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

6.1.1 Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).

6.1.2 Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dresmodo.pl

6.1.3 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

6.1.4 Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

6.2 Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§7

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

7.1.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dresmodo.pl lub przez formularz reklamacji znajdujący się w stopce strony.

7.1.2 W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7.1.3 Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje najszybciej jak się da i nie później, niż w terminie 14 dni.

7.1.4 Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 WAŻNE! Chcąc zwrócić towar klient zobowiązany jest umieścić w przesyłce, wraz ze zwracaną rzeczą oryginalny paragon, stanowiący dowód kupna. Wszystkie zwroty BEZ paragonu zostaną odrzucone, a przesyłka zostanie odesłana do nadawcy. Nie zwracamy kosztów jakie klient ponosi odsyłając towar. 

§8

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

8.1 Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://dresmodo.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://dresmodo.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://dresmodo.pl, bez zgody Usługodawcy.

8.2 Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://dresmodo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 

§9

CZAS WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA ORAZ CZAS DOSTAWY

9.1 Firma zobowiązuje się do wykonania zamówienia w czasie od 4 do 9 dni roboczych (dni robocze – poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek/ dni wolne ustawowo od pracy: święta kalendarzowe oraz soboty I niedziele nie są dniami roboczymi). Po czym następuje przekazanie zamówienia firmie kurierskiej.

9.2 Średni czas oczekiwania na przesyłkę w zależności od formy płatności:

 1. 9.2.1 Przedpłata na konto – po zaksięgowaniu wpłaty, zamówienie zostaje przyjęte do realizacji (w zależności od banku kupującego średnio proces ten trwa 2 dni robocze), następnie w terminie 4 - 9 dni roboczych przesyłka zostaje wysłana.

  9.2.2 Płatność za pobraniem – wysyłka następuje w czasie 4 - 9 dni roboczych,

 1. 9.3 PayPal – wysyłka następuje w czasie 4 - 9 dni roboczych, liczone od momentu uzyskania potwierdzenia poprawnej autoryzacji od operatora systemu PayPal.

 2. Dresmodo zastrzega sobie wydłużenie czasu wysyłki oraz dostawy zamówienia w skrajnym przypadku kiedy wszystkie pracownie zostaną obciążone zleceniami o czym niezwłocznie poinformuje kupującego drogą poczty elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie (rozmowa głosowa, SMS).

 

§10

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

10.1 Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

10.2 Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

10.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

10.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

10.4.1 dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

10.4.2 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

10.5 W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10.6 W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

10.6.1 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

10.6.2 pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

10.6.3 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

10.6.4 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

10.6.5 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

10.7 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

10.8 Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

10.9 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10.10 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

10.11 Postanowienia ogólne polityki prywatności:

10.11.1 Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.dresmodo.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność firmy Renata Kaliściak z siedzibą w Górze Kalwarii.

10.11.2 Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) jest firma Renata Kaliściak, ul Piękna 16, 05-530 Góra Kalwaria NIP: 6851753837, REGON: 950416601, adres e-mail: sklep@dresmodo.pl, nr telefonu: 514252505, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

10.11.3 Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu Dresmodo (dalej jako: „Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

10.12 Zakres zbieranych danych:

10.12.1 1Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.

10.12.2 Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.

10.13 Cel przetwarzania danych:

10.13.1 Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 poz. 1182 ze zm.),

10.13.2 w zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, udostępniony przez Użytkownika adres e-mail wykorzystywany będzie przez Administratora w celu kierowania do Użytkownika drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422 ze zm.),

10.13.3 dane osobowe Użytkowników, w zakresie w jakim przetwarzanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, przetwarzane będą przez Administratora w celu dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w tym przypadku na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

10.14 Prawo dostępu:

10.14.1 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,

10.14.2 Użytkownik ma prawo żądania uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10.14.3 Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

10.14.4 Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora, podany w niniejszej Polityce Prywatności, jak również za pośrednictwem panelu konta posiadanego w Serwisie.

10.14.5 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

10.15 Dostęp do bazy danych osób trzecich:

10.15.1 Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

10.15.2 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

10.16 Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych:

10.16.1 Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

10.17 Adres IP:

10.17.1 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu; w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.

 

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

9.2 W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

9.3 W przypadku odmowy odebrania zamówienia przez kupującego z firmy kurierskiej lub nieodebrania zamówienia głównie pobraniowego, Dresmodo zgodnie z obowiązującym prawem e-commerce ma prawo egzekwować zapłaty za zamówienie, odszkodowania, pokrycia kosztów przesyłek oraz innych opłat, które zostały poniesione wykonując zamówienie. Zgodnie z prawem sprawa może zostać zgłoszona do odpowiedniego wydziału Sądu RP, następstwem jest egzekucja komornicza, a także obarczenie kupującego wszelkimi kosztami postępowania sądowego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl